وب سايت دکتر عليرضا کافيان تفتی

[نسخه مخصوص چاپ ]

DRKAFIAN.IR


تاريخ خبر: دوشنبه، 25 شهريور 1387 ساعت: 03:45

بار بیماری، مقدار فشاریست که در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد میشود و سلامت آنرا مورد تهدید قرار میدهد. مقدار این بار که برابر مجموع سالهای از دست رفته عمر به علت بیماری و سالهای از دست رفته عمر به علت ناتوانی است ،با تحقیقات علمی محاسبه شده . با این تعریف از شما می خواهم که در مسابقه نظر سنجی ما شرکت نمایید.