نظرسنجی
بين 10 بيماري که بيشترين بار را به جامعه وارد ميکند چند تاي آنها از دسته اختلالات روانپزشکي هستند و ترتيب آن در کشور ما چگونه است؟
پنج تا از ده بيماري :افسردگي ،اعتياد،ساير بيماريهاي روانپزشکي مثل اضطراب ،وسواس و پانيک،اختلالات رفتاري ،بيخوابي
پنج تا از ده بيماري :اعتياد ،بيخوابي ،افسردگي ،اختلالات رفتاري،اختلالات شناختي
سه تا از ده بيماري: اعتياد ،افسردگي،بيخوابي
چهار تا از ده بيماري :اضطراب ،افسردگي ،اعتياد،بيخوابي


الف)اختلالات روانی

اختلالات ویژه کودکان و نوجوانان
عقب ماندگی ذهنی
اختلال یادگیری
اختلال در خود ماندگی
اختلال کم توجهی /پر تحرکی
اختلال سلوک
اختلال مخالفت جویی
اختلال پرش
اختلالات ارتباطی
-لکنت زبان
- غیر از لکنت زبان
اختلالات دفعی
- بی اختیاری ادرار
- بی اختیاری مدفوع
اختلال اضطراب جدایی
اختلال تغذیه ای
اختلال در هماهنگی حرکات
اختلال حرکات قالبی
سایر اختلالات ویژه کودکان و نوجوانان
- اختلالات نافذ رشدی غیر از در خود ماندگی
- هرزه خواری
- اختلال نشخوار
- سکوت پیشگی انتخابی
- اختلال دلبستگی واکنشی
اختلال نامشخص کودکان و نوجوانان

اختلالات مربوط به مصرف مواد
سوء مصرف الکل
وابستگی به الکل
مسمومیت با الکل
سوء مصرف سایر مواد
وابستگی به سایر مواد
مسمومیت با سایر مواد
اختلالات نامشخص مرتبط با مصرف مواد

اختلالات رواتپریشانه
روان گسیختگی
عاطفه گسیختگی
سایر اختلالات روانپریشانه

-اختلال هذیانی
-اختلال شبه روان گسیختگی
-اختلال روانپریشی گذرا
-اختلال روانپریشانه مشترک یا روان پریشی
القایی
-روانپریشیهای وابسته به فرهنگ
-روانپریشیهای پسازایمانی
اختلال روانپریشانه نامشخص

اختلالات خلقی
اختلال افسردگی عمده
اختلالات افسردگی غیر عمده
-اختلال کج خلقی
اختلالات دو قطبی
سایر اختلالات خلقی
اختلال خلقی نامشخص

اختلالات اضطرابی
اختلال هول (پانیک)
گذر هراسی
هراس مشخص (فوبی خاص)
جمعیت هراسی(فوبی اجتماعی)
اختلال وسواسی - اجباری
اختلال فشار روانی آسیب زاد (پس از سانحه)
اختلال فشار روانی حاد
اختلال اضطرابی فراگیر
سایر اختلالات اضطرابی
اختلال اضطرابی نامشخص

اختلالات شخصیت
اختلال شخصیت بد گمان
اختلال شخصیت گسیخته وار (اسکیزوئید)
اختلال شخصیت گسیخته گون (اسکیزوتایپال)
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت مرزی