نظرسنجی
بين 10 بيماري که بيشترين بار را به جامعه وارد ميکند چند تاي آنها از دسته اختلالات روانپزشکي هستند و ترتيب آن در کشور ما چگونه است؟
پنج تا از ده بيماري :افسردگي ،اعتياد،ساير بيماريهاي روانپزشکي مثل اضطراب ،وسواس و پانيک،اختلالات رفتاري ،بيخوابي
پنج تا از ده بيماري :اعتياد ،بيخوابي ،افسردگي ،اختلالات رفتاري،اختلالات شناختي
سه تا از ده بيماري: اعتياد ،افسردگي،بيخوابي
چهار تا از ده بيماري :اضطراب ،افسردگي ،اعتياد،بيخوابي


اختلالاتی که معمولا نخستین بار در دوره شیر خوارگی ،کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شوند
عقب ماندگی ذهنی
توجه :این اختلالات روی محور ɪɪ کد گذاری می شوند:
عقب ماندگی ذهنی خفیف
عقب ماندگی ذهنی متوسط
عقب ماندگی ذهنی شدید
عقب ماندگی ذهنی عمیق
عقب ماندگی ذهنی با شدت نامشخص

اختلالات یادگیری
اختلال خواندن
اختلال ریاضیات
اختلال بیان نوشتاری
اختلال یادگیری نامعین (NOS)

اختلال مهارت های حرکتی
اختلال رشد هماهنگی

اختلالات ارتباط
اختلال زبان بیانی
اختلال مختلط زبان دریافتی –بیانی
اختلال نظام صوتی (آوا شناختی )
لکنت زبان
اختلال ارتباطی نامعین (NOS)

اختلالات فراگیر رشد
اختلال در خود ماندگی
اختلال رت
اختلال فروپاشنده دوران کودکی
اختلال آسپرگر
اختلال فراگیر رشد نامعین (NOS)

اختلالات نقص توجه و رفتار ایذایی
اختلال کم توجهی –بیش فعالی
نوع مختلط
نوع عمدتا بی توجه
نوع عمدتا بیش فعال –تکانشی
اختلال کم توجهی –بیش فعالیNOS
اختلال سلوک
انواع خاص :نوع دوران کودکی یا
نوع دوران نوجوانی
اختلال نافرمانی مقابله جویانه
اختلال رفتار ایذایی NOS

اختلالات خوردن و تغذیه شیرخوارگی و اوایل کودکی
هرزه خواری
اختلال نشخوار
اختلال تغذیه شیر خوارگی یا اوایل کودکی

اختلالات تیک
سندرم توره
اختلال تیک حرکتی یا صوتی مزمن
اختلال تیک گذرا
مشخص کنید اگر :دوره منفرد یا راجعه
اختلال تیک NOS

اختلالات دفعی
بی اختیاری مدفوع
همراه با یبوست و بی اختیاری سر ریزی
بدون یبوست و بی اختیاری سر ریزی
بی اختیاری ادرار (مواردی که ناشی از یک اختلال طبی عمومی نیست )
نوع را مشخص کنید :
فقط شبانه ،فقط روزانه یا شبانه و روزانه

سایر اختلالات شیر خوارگی ،کودکی یا نوجوانی
اختلال اضطراب جدایی
نوع را مشخص کنید : زود آغاز
گنگی (موتیسم) انتخابی
اختلال دلبستگی واکنشی شیر خواری یا اوایل کودکی
1.نوع مهار شده
2.نوع مهار گسیخته
اختلال حرکت قالبی
مشخص کنید اگر :همراه با رفتار جرح خویشتن
اختلال شیر خواری ،کودکی یا نوجوانی NOS

دلیریوم ،زوال عقل ،اختلالات فراموشی و سایر اختلالات شناختی
دلیریوم
دلیریوم ناشی از یک اختلال طبی عمومی
دلیریوم ناشی از مسمومیت با مواد
دلیریوم ترک مواد
دلیریوم ناشی از علل چند گانه
دلیریوم NOS

زوال عقل (دمانس )
زوال عقل نوع آلزایمر با شرع زودرس
-بدون عارضه
-همراه با هذیان
-همراه با خلق افسرده
مشخص کنید اگر:با اختلال رفتاری
زوال عقل نوع آلزایمر با شروع دیررس
-بدون عارضه
-همراه با هذیان
-همراه با خلق افسرده
مشخص کنید اگر: همراه با اختلال رفتاری
زوال عقل عروقی
-بدون عارضه
-همراه با هذیان
-همراه با خلق افسرده
مشخص کنید اگر :با اختلال رفتاری
دمانس ناشی از بیماری HIV
دمانس ناشی از ضربه سر
دمانس ناشی از بیماری پارکینسون
دمانس ناشی از بیماری هانتینگتون
دمانس ناشی از بیماری پیک
دمانس ناشی از بیماری کروتزفلد-ژاکوب
زوال عقل ناشی از ..
دمانس پایدار ناشی از مواد
دمانس ناشی از عوامل متعدد
دمانس NOS

اختلالات فراموشی
اختلال فراموشی ناشی از اختلال طبی عمومی
مشخص کنید اگر :گذرا یا مزمن
اختلال فراموشی پایدار ناشی از مواد
اختلال فراموشی NOS

سایر اختلالات شناختی
اختلال شناختیNOS

اختلال روانی ناشی از اختلال طبی عمومی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است
اختلال کاتاتونیک ناشی از یک اختلال طبی عمومی
تغییرات شخصیت ناشی از یک اختلال طبی عمومی
نوع را مشخص کنید:نوع بی ثبات ،نوع مهار گسسته ،نوع پرخاشگر ،نوع بی احساس ،نوع پارانوئید،سایر انواع،نوع ترکیبی ،یا نوع نامتمایز
اختلال روانی NOS ناشی از یک اختلال طبی عمومی

اختلالات مرتبط با مواد
در مورد وابستگی به مواد میتوان از معرفهای زیر استفاده کرد :
مشخص کنید اگر :همراه با وابستگی فیزیولوژیک/بدون وابستگی فیزیولوژیک رقم پنجم کد مربوط به سیر وابستگی است :
فروکش کامل زودرس یا فروکش نسبی زودرس
فروکش کامل پایدار یا فروکش نسبی پایدار
در محیط کنترل شده
تحت درمان آگونیستی
خفیف ،متوسط یا شدید
در مورد اختلالات ناشی از مواد از معرف های زیر استفاده کنید :
شروع اختلال در حین مسمومیت
شروع اختلال در حین ترک مصرف

اختلالات مرتبط با الکل
اختلالات مصرف الکل
وابستگی به الکل
سوء مصرف الکل
اختلالات ناشی از الکل
مسمومیت با الکل
ترک مصرف الکل
مشخص کنید اگر :همراه با آشفتگی های ادراکی دلیریوم مسمومیت الکل
دلیریوم ترک الکل
دمانس پایدار ناشی از الکل
اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)ناشی از الکل همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از الکل
اختلال اضطرابی ناشی از الکل
کژکاری جنسی ناشی از الکل
اختلال خواب ناشی از الکل
اختلال مرتبط با الکل NOS

اختلالات مرتبط با آمفتامین (یا شبه آمفتامین)
اختلالات مصرف آمفتامین
وابستگی به آمفتامین
سوء مصرف آمفتامین
اختلالا ت ناشی از آمفتامین
مسمومیت با آمفتامین
مسمومیت با آمفتامین ،همراه با آشفتگی ادراکی ترک آمفتامین
دلیریوم ناشی از مسمومیت با آمفتامین
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)ناشی از آمفتامین
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از آمفتامین
اختلال اضطرابی ناشی از آمفتامین
کژکاری جنسی ناشی از آمفتامین
اختلال خواب ناشی از آمفتامین
اختلال مرتبط با آمفتامینNOS

اختلالات مرتبط با کافئین
اختلالات ناشی از کافئین
مسمومیت با کافئین
اختلال اضطرابی ناشی از کافئین
اختلال خواب ناشی از کافئین
اختلال مرتیط با کافئین NOS

اختلالات مرتبط با حشیش و ماری جوانا
اختلالات مصرف حشیش و ماری جوانا
وابستگی به حشیش و ماری جوانا
سوء مصرف حشیش و ماری جوانا
اختلالات ناشی از حشیش و ماری جوانا
مسمومیت با حشیش و ماری جوانا
مسمومیت با حشیش ،توام با آشفتگی های ادراکی
دلیریوم مسمومیت با حشیش و ماری جوانا
اختلال روان پریشی (سایکوتیک) ناشی از حشیش
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال اضطرابی ناشی از حشیش و ماری جوانا
اختلال مرتبط با حشیش NOS

اختلالات مرتبط با کوکائین
اختلالا ت مصرف کوکائین
وابستگی به کوکائین
سوء مصرف کوکائین
اختلالات ناشی از کوکائین
مسمومیت با کوکائین
مسمومیت با کوکائین ،توام با آشفتگی های ادراکی ترک کوکائین
دلیریوم مسمومیت با کوکائین
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)ناشی از کوکائین
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از کوکائین
اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین
کژکاری جنسی ناشی از کوکائین
اختلال خواب ناشی از کوکائین
اختلال مرتبط با کوکائینNOS

اختلالات مرتبط با مواد توهم زا
اختلالات مصرف مواد توهم زا
وابستگی به مواد توهم زا
سوء مصرف مواد توهم زا
اختلالات ناشی از مواد توهم زا
مسمومیت با مواد توهم زا
اختلال ادراکی مستمر ناشی از مواد توهم زا
دلیریوم مسمومیت با مواد توهم زا
اختلال روان پریشی (سایکوتیک) ناشی از مواد توهم زا
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا
اختلال اضطرابی ناشی از مواد توهم زا
اختلال مرتبط با مواد توهم زا NOS

اختلالات مرتبط با مواد استنشاقی
اختلالات مصرف مواد استنشاقی
وابستگی به مواد استنشاقی
سوء مصرف مواد استنشاقی
اختلالا ت ناشی از مواد استنشاقی
مسمومیت با مواد استنشاقی
دلیریوم مسمومیت با مواد استنشاقی
دمانس پایدار ناشی از مواد استنشاقی
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)ناشی از مواد استنشاقی
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از مواد استنشاقی
اختلال اضطرابی ناشی از مواد استنشاقی
اختلال مرتبط با مواد استنشاقیNOS

اختلالات مرتبط با نیکوتین
اختلال مصرف نیکوتین
وابستگی به نیکوتین
اختلال ناشی از نیکوتین
ترک نیکوتین
اختلال مرتبط با نیکوتین NOS

اختلالات مرتبط با مواد شبه افیونی
وابستگی به مواد شبه افیونی
سوء مصرف مواد شبه افیونی
اختلالات ناشی از مواد شبه افیونی
مسمومیت با مواد شبه افیونی
مسمومیت با مواد شبه افیونی ،همراه با آشفتگی های ادراکی
ترک مواد شبه افیونی
دلیریوم مسمومیت با مواد شبه افیونی
اختلال روان پریشی (سایکوتیک) ناشی از مواد شبه افیونی
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از مواد شبه افیونی
کژکاری جنسی ناشی از مواد شبه افیونی
اختلال خواب ناشی از مواد شبه افیونی
اختلال مرتبط با مواد شبه افیونی NOS

اختلالات مرتبط با فن سیکلیدین (یا مواد شبیه فن سیکلیدین)
اختلالات مصرف فن سیکلیدین
وابستگی به فن سیکلیدین
سوء مصرف فن سیکلیدین
اختلالا ت ناشی از سیکلیدین
مسمومیت با فن سیکلیدین
مسمومیت با فن سیکلیدین ،همراه با آشفتگی ادراکی
دلیریوم مسمومیت با فن سیکلیدین
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)ناشی از فن سیکلیدین
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین
اختلال اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین
اختلال مرتبط با فن سیکلیدین NOS

اختلالات مرتبط با داروهای رخوتزا،خواب آور،یا ضد اضطراب
اختلالات مصرف داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
اختلالات ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
مسمومیت با داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
ترک داروهای رخوتزا،خواب آور یا ضد اضطراب
مشخص کنید اگر :همراه با آشفتگی های ادراکی
دلیریوم مسمومیت با داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
دلیریوم ترک داروهای رخوتزا،خواب آور یا ضد اضطراب
دمانس مستمر ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
اختلال روان پریشی (سایکوتیک) ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
همراه با هذیان
همراه با توهم
اختلال خلقی ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
اختلال اضطرابی ناشی از داروهای رخوتزا، خواب آور یا ضد اضطراب
کژکاری جنسی ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
اختلال خواب ناشی از داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب
اختلال مرتبط با داروهای رخوتزا ،خواب آور یا ضد اضطراب

اختلال مرتبط با چند نوع ماده
وابستگی به چند نوع ماده

اختلالات مرتبط با سایر مواد(یا مواد ناشناخته)
اختلالات مصرف سایر مواد (یا مواد ناشناخته )
وابستگی به سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
سوء مصرف سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلالات ناشی از سایر مواد( یا مواد ناشناخته )
مسمومیت با سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
مسمومیت با سایر مواد (یا مواد ناشناخته)همراه با آشفتگی های ادراکی
ترک سایر مواد(یا مواد ناشناخته)
مشخص کنید اگر :توام با آشفتگی های ادراکی
دلیریوم ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته )
دمانس پایدار ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلال فراموشی پایدار ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلال روان پریشی (سایکوتیک )ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال خلقی ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلال اضطرابی ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
کژکاری جنسی ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلال خواب ناشی از سایر مواد (یا مواد ناشناخته)
اختلال مرتبط با سایر مواد (یا مواد ناشناخته)

اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریشانه (سایکوتیک)
اسکیزوفرنی
نوع پارانوئید
نوع نابسامان
نوع کاتاتونیک
نوع نامتمایز
نوع باقیه ای(residual type)
سیر اسکیزوفرنی را در نویسه پنجم کد گذاری کنید:
دوره ای همراه با باقی ماندن علائم در فواصل دوره ها(مشخص کنید اگر :همراه با علائم منفی بارز)
دوره ای با وجود علائم باقیمانده در فاصله دوره ها
مداوم (مشخص کنید اگر :وجود علایم منفی بارز)
دوره منفرد همراه با بهبود نسبی (مشخص کنید اگر :وجود علایم منفی بارز)
دوره منفرد در فروکش کامل
سایر الگوها یا اشکال غیر اختصاصی
کمتر از یک سال از شروع علایم مرحله فعال اولیه گذشته است
اختلال اسکیزوفرنیفرم
مشخص کنید اگر:بدون خصوصیات پیش آگهی خوب است /همراه با خصوصیات پیش آگهی خوب است
اختلال اسکیزوافکتیو
نوع دو قطبی
نوع افسردگی
اختلال هذیانی
نوع را مشخص کنید :نوع جنون جنسی/نوع خود بزرگ بینی /نوع حسادت /نوع گزند و آسیب / نوع جسمی /نوع مختلط /نوع غیر اختصاصی
اختلال سایکوتیک گذرا
همراه با عوامل استرس زای آشکار
بدون عوامل استرس زای آشکار
مشخص کنید اگر :شروع پس از زایمان
اختلال روان پریشانه (سایکوتیک)مشترک
اختلال روان پریشانه ناشی از یک اختلال طبی عمومی
همراه با هذیان
همراه با توهمات
اختلال روان پریشانه (سایکوتیک )ناشی از مواد (برای کدهای اختصاصی مواد به اختلالات مرتبط با مواد رجوع کنید )
مشخص کنید اگر :شروع در حین مسمومیت بوده است /شروع در حین محرومیت بوده است
اختلال سایکوتیک NOS

اختلالات خلق
معرفهای زیر برای اختلالات خلقی (دوره فعلی یا نزدیک ترین دوره )بکار می روند:
شدت ،سایکوتیک ، معرفهای فروکش
مزمن
همراه با خصوصیات کاتاتونیک
همراه با خصوصیات مالیخولیا
همراه با خصوصیات غیر عادی (آتیپیک)
شروع در دوره پس از زایمان
معرفهای زیر در مورد اختلالات خلقی بکار می روند:
همراه یا بدون بهبودی در فواصل حملات
دارای الگوی فصلی
همراه با چرخه های سریع

اختلال افسردگی
اختلال افسردگی اساسی دوره منفردa,b,c,d,e,f
اختلال افسردگی اساسی ،عود کنندهa,b,c,d,e,f,g,h
وضعیت فعلی اختلال افسردگی اساسی را با رقم (نویسه )چهارم مشخص کنید :
خفیف
متوسط
شدید بدون خصوصیات روان پریشانه
شدید با خصوصیات روان پریشانه
مشخص کنید :خصوصیات روان پریشانه هماهنگ با خلق یا ناهماهنگ با خلق
در فروکش نسبی
در فروکش کامل
غیر اختصاصی
اختلال افسرده خویی (دیس تایمی)
مشخص کنید اگر:شروع زودرس بوده است /شروع دیررس بوده است
مشخص کنید اگر :همراه با خصوصیات آتپیک بوده است .
اختلال افسردگی NOS

اختلالات دو قطبی
اختلال دو قطبیɪ دوره شیدایی (مانیک) منفردa,c,f
مشخص کنید اگر :مختلط است
وضعیت فعلی دوره مانیا (شیدایی)را با رقم (نویسه) چهارم مشخص کنید:
خفیف ،متوسط یا شدید بدون خصوصیات روان پریشانه
شدید همراه با خصوصیات روان پریشانه (سایکوتیک)
در فروکش کامل یا نسبی
دوره نیمه شیدایی (هیپومانیک ) اخیرg,h,i
دوره شیدایی (مانیک ) اخیرa,c,f,g,h,i
وضعیت فعلی دوره شیدایی (مانیا ) را با رقم (نویسه) چهارم مشخص کنید :
خفیف ،متوسط یا شدید بدون خصوصیات روان پریشانه
شدید با خصوصیات روان پریشانه (سایکوتیک)
در فروکش نسبی یا کامل
اختلال دو قطبی ɪ ، دوره اخیر مختلط a,c,f,g,h,i
اختلال دو قطبی ɪ ، دوره اخیر افسردگی a,b,c,d,e,f,g,h,i
وضعیت فعلی دوره اخیر افسردگی اساسی را با رقم (نویسه )چهارم مشخص کنید:
خفیف یا متوسط
شدید بدون خصوصیات روان پریشانه (سایکوتیک)
شدید با خصوصیات روان پریشانه
در فروکش نسبی یا کامل
اختلال دو قطبیɪ،دوره اخیر نامشخص g,h,i
اختلال دو قطبیɪɪ a,b,c,d,e,f,g,h,i
مشخص کنید(دوره فعلی یا نزدیکترین دوره):نیمه شیدایی/افسرده
اختلال خلق ادواری(سیکلوتایمی)
اختلال دو قطبی NOS
اختلال خلقی ناشی از یک اختلال طبی عمومی
همراه با خصوصیات افسردگی
همراه با حمله شبیه افسردگی اساسی
همراه با خصوصیات شیدایی
همراه با خصوصیات مختلط
اختلال خلقی ناشی از مواد (برای کدهای اختصاصی مواد به اختلالات مرتبط با مواد رجوع کنید )
نوع را مشخص کنید :همراه با خصوصیات افسردگی /همراه با خصوصیات شیدایی /همراه با خصوصیات مختلط
مشخص کنید اگر :شروع ضمن دوره مسمومیت بوده است /شروع ضمن دوره محرومیت بوده است
اختلال خلقی NOS

اختلالات اضطرابی
اختلال هول (پانیک )بدون بازار هراسی
اختلال هول (پانیک)همراه با بازار هراسی
بازار هراسی (آگورافوبیا) بدون سابقه اختلال هول
هراس اختصاصی
نوع را مشخص کنید :نوع مربوط به حیوان /نوع مربوط به محیط طبیعی /نوع مربوط به تزریق خون /نوع مربوط به موقعیت /سایر انواع
جمع هراسی
مشخص کنید اگر :حالت فراگیر دارد .
اختلال وسواسی –اجباری
مشخص کنید اگر :همراه با بینش ضعیف است
اختلال استرس پس از سانحه
مشخص کنید اگر حاد /مزمن است
مشخص کنید اگر :شروع دیررس بوده است
اختلال استرس حاد
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی
مشخص کنید اگر :همراه با اضطراب فراگیر /حملات پانیک /علایم وسواس فکری –عملی است
اختلال اضطرابی ناشی از مواد (برای کدهای اختصاصی مواد به اختلالات مرتبط با مواد رجوع کنید )
مشخص کنید اگر: همراه با اضطراب فراگیر /حملات هول /نشانه های وسواس فکری –عملی /همراه نشانه های هراس بوده است
مشخص کنید اگر :شروع ضمن دوره مسمومیت بوده است /شروع ضمن دوره محرومیت بوده است
اختلال اضطرابی NOS

اختلالات شبه جسمی (سوماتوفرم)
اختلال جسمانی سازی
اختلال شبه جسمی نامتمایز
اختلال تبدیلی
با علایم یا نقصان حرکتی
همراه با حمله صرعی یا تشنج
همراه با علامت یا نقصان حسی
همراه با نمای مختلط
اختلال درد
نوع را مشخص کنید :
همراه با عوامل روان شناختی
همراه با عوامل روان شناختی و یک اختلال طبی عمومی
مشخص کنید اگر :حاد /مزمن بوده است .
خود بیمار انگاری
مشخص کنید اگر :همراه با بینش ضعیف است اختلال بد ریخت انگاری بدن
اختلال شبه جسمی NOS

اختلالات ساختگی
اختلال ساختگی
نوع را مشخص کنید :
عمدتا همراه با علایم و نشانه های روان شناختی
عمدتا همراه با علایم و نشانه های جسمانی
با علایم و نشانه های مرکب جسمی و روان شناختی
اختلال ساختگی NOS

اختلالات تجزیه ای
نسیان تجزیه ای
گریز تجزیه ای
اختلال هویت تجزیه ای
اختلال مسخ شخصیت
اختلال تجزیه ای NOS

اختلالات جنسی و هویت جنسی
کژکاری های جنسی
معرفهای زیر در مورد تمامی کژکاری های جنسی اولیه بکار می روند :
نوع مادام العمر /نوع اکتسابی /نوع فراگیر /نوع موقعیتی /ناشی از عوامل روان شناختی /ناشی از عوامل مرکب

اختلال میل جنسی
اختلال کمبود میل جنسی
اختلال انزجار جنسی

اختلالات انگیختگی جنسی
اختلال انگیختگی جنسی زن
اختلال نعوظی مرد

اختلالات ارگاسمی
اختلال ارگاسمی زن
اختلال ارگاسمی مرد
انزال زودرس

اختلالات درد جنسی
مقاربت دردناک (ناشی از یک اختلال طبی عمومی نباشد)
واژینیسموس (ناشی از یک اختلال طبی عمومی نباشد)

کژکاری جنسی ناشی از یک اختلال طبی عمومی
اختلال کمبود میل جنسی زن ناشی از یک اختلال طبی عمومی
اختلال کاهش میل جنسی مرد ناشی از یک اختلال طبی عمومی
اختلال نعوظی مرد ناشی از یک اختلال طبی عمومی
مقاربت دردناک زن ناشی از یک اختلال طبی عمومی
مقاربت دردناک مرد ناشی از یک اختلال طبی عمومی
سایر کژکاری های جنسی زن ناشی از یک اختلال طبی عمومی
سایر کژکاری های جنسی مرد ناشی از یک اختلال طبی عمومی
کژکاری جنسی ناشی از مواد (برای کدهای اختصاصی مواد به اختلالات مرتبط با مواد رجوع کنید)
مشخص کنید اگر :همراه با اختلال میل /اختلال انگیختگی /اختلال ارگاسم /درد جنسی است
مشخص کنید اگر :شروع ضمن دوره مسمومیت بوده است .
کژکاری جنسی NOS

انحرافات جنسی (کژکامی ها)
عورت نمایی
یادگار خواهی
مالش
بچه بازی
مشخص کنید اگر :میل جنسی نسبت به پسر بچه ها/میل جنسی نسبت به دختر بچه ها /میل جنسی به هر دو جنس
مشخص کنید اگر :محدود به زنا با محارم است .
نوع را مشخص کنید :نوع انحصاری /نوع غیر انحصاری
آزار خواهی جنسی
آزار گری جنسی
یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی
مشخص کنید اگر :ملال جنسی وجود دارد .
تماشاگری جنسی
انحرافات جنسیNOS

اختلالات هویت جنسی
اختلال هویت جنسی
در کودکان
در نوجوانان یا بزرگسالان
مشخص کنید اگر :گرایش جنسی نسبت به جنس مذکر /گرایش جنسی نسبت به جنس مونث/گرایش جنسی به هر دو جنس/گرایش به هیچ جنسی وجود ندارد.
اختلال هویتجنسیNOS
اختلال جنسیNOS(نامعین)

اختلالات خوردن
بی اشتهایی عصبی
نوع را مشخص کنید :نوع محدود کننده نوع پر خوری /پاکسازی
جوع عصبی (پر اشتهایی عصبی )
نوع را مشخص کنید :نوع پاکسازی /نوع غیر پاکسازی
اختلال خوردنNOS(نامعین)

اختلالات خواب
اختلالات اولیه خواب

کژخوابی ها(dyssomnias)
بی خواب اولیه
پر خوابی اولیه
مشخص کنید اگر :حالت راجعه دارد .
حمله خواب (خوابزدگی)
اختلال خواب مربوط به تنفس
اختلال ریتم شبانه روزی خواب
مشخص کنید اگر :تاخیر مرحله خواب ،نوع تاخیر جت،نوع نوبت کاری ،نوع نامشخص وجود دارد.
کژخوابی NOS

بد خوابی ها(parasomnias)
اختلال کابوس
اختلال وحشت خواب
اختلال خوابگردی
بد خوابی NOS

اختلالات خواب مربوط به یک اختلال روانی دیگر
بی خوابی مربوط به یک اختلال روانی دیگر
پر خوابی مربوط به یک اختلال روانی دیگر

سایر اختلالات خواب
اختلال خواب ناشی از یک اختلال طبی عمومی
نوع بی خوابی
نوع پر خوابی
نوع بد خوابی (پاراسومنیا)
نوع مختلط
اختلال خواب ناشی از مواد (برای کدهای اختصاصی مواد به اختلالات مرتبط با مواد رجوع کنید)
نوع را مشخص کنید:نوع بی خوابی /نوع پر خوابی /نوع بد خوابی /نوع مختلط
مشخص کنید اگر :شروع ضمن دوره مسمومیت بوده است /شروع ضمن دوره محرومیت بوده است

اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند
اختلال انفجاری متناوب
جنون دزدی
جنون آتش افروزی
قمار بازی بیمارگون
وسواس کندن مو (تریکوتیلومانیا)
اختلال کنترل تکانه NOS

اختلالات انطباقی
اختلال انطباقی (سازگاری)
همراه با خلق افسرده
همراه با اضطراب
همراه با خلق افسرده و اضطراب توام
همراه با اختلال سلوک
همراه با اختلال همزمان سلوک و هیجان
غیر اختصاصی
مشخص کنید اگر :حاد یا مزمن

اختلالات شخصیت
توجه :این اختلالات روی محورɪɪ کد گذاری می شوند .
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
اختلال شخصیت ضد اجتماعی (جامعه ستیز)
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خود شیفته
اختلال شخصیت دوری گزین
اختلال شخصیت وابسته
اختلال شخصیت وسواسی -اجباری
اختلال شخصیتی که جای دیگری ذکر نشده است

سایر اختلالاتی که ممکن است کانون توجه بالینی باشند
عوامل روان شناختی موثر بر وضعیت طبی
نام را براساس ماهیت عوامل انتخاب کنید :
اختلال روانی موثر بر وضعیت طبی
نشانه های روان شناختی موثر بر وضعیت طبی
صفات شخصیتی یا سبک مداری موثر بر وضعیت طبی
رفتارهای بهداشتی غیر انطباقی موثر بر وضعیت طبی
پاسخ فیزیولوژیکی مرتبط با استرس که بر وضعیت طبی تاثیر می گذارد
سایر عوامل روان شناختی یا عوامل روان شناختی غیر اختصاصی موثر بر وضعیت طبی

اختلال حرکتی ناشی از دارو
پارکینسونیسم ناشی از داروهای نورولپتیک
سندرم نورولپتیک بدخیم
دیستونی حاد ناشی از نورولپتیک
ناآرامی حاد ناشی از نورولپتیک
اختلال حرکتی دیررس ناشی از نورولپتیک
ترمور وضعیتی ناشی از دارو
اختلال حرکتی ناشی از داروNOS(نامعین)

سایر اختلالات ناشی از دارو
عوارض جانبی دارو که به گونه ای دیگر مشخص نشده است (NOS)

مشکلات ارتباطی
مشکلات ارتباطی ناشی از یک اختلال روانی یا اختلال طبی عمومی
مشکل ارتباطی والد کودک(کدZ63.1 اگر کانون توجه ،کودک است)
مشکل ارتباطی با شریک زندگی
مشکل ارتباطی خواهر برادران
مشکل ارتباطی نامعین (NOS)

مشکلات مربوط به سوء رفتار یا سهل انگاری
سوء رفتار جسمی با کودک
سوء رفتار جنسی با کودک
سهل انگاری درباره کودک
سوء رفتار جسمی با بزرگسالان
سوء رفتار جنسی با فرد بزرگسال

حالات دیگری که ممکن است کانون توجه بالینی باشند
عدم رعایت درمان
تمارض
رفتار ضد اجتماعی بزرگسال
رفتار ضد اجتماعی کودک یا نوجوان
عملکرد هوشی مرزی
افت شناختی مرتبط با سن
داغدیدگی
مشکلات تحصیلی
مشکلات شغلی
مشکل هویت
مشکل روحانی یا مذهبی
مشکل فرهنگ پذیری
مشکل مرحله زندگی