نظرسنجی
بين 10 بيماري که بيشترين بار را به جامعه وارد ميکند چند تاي آنها از دسته اختلالات روانپزشکي هستند و ترتيب آن در کشور ما چگونه است؟
پنج تا از ده بيماري :افسردگي ،اعتياد،ساير بيماريهاي روانپزشکي مثل اضطراب ،وسواس و پانيک،اختلالات رفتاري ،بيخوابي
پنج تا از ده بيماري :اعتياد ،بيخوابي ،افسردگي ،اختلالات رفتاري،اختلالات شناختي
سه تا از ده بيماري: اعتياد ،افسردگي،بيخوابي
چهار تا از ده بيماري :اضطراب ،افسردگي ،اعتياد،بيخوابي


عضوی ،شامل اختلالات روانی علامتدار

زوال عقل (دمانس)در بیماری آلزایمر
دمانس در بیماری آلزایمر با شروع زودرس
دمانس در بیماری آلزایمر با شروع دیررس
دمانس در بیماری آلزایمر نوع مختلط یا غیر معمول
دمانس در بیماری آلزایمر،غیر اختصاصی

دمانس عروقی
دمانس عروقی با شروع حاد
دمانس مولتی انفارکت
دمانس عروقی تحت قشری
دمانس عروقی مختلط قشری و تحت قشری
سایر دمانس های عروقی
دمانس عروقی،غیر اختصاصی

زوال عقل(دمانس) در سایر بیماریهایی که جای دیگر طبقه بندی شده اند
دمانس در بیماری پیک
دمانس در بیماری کروتزفلد-ژاکوب
دمانس در بیماری هانتینگتون
دمانس در بیماری پارکینسون
دمانس در بیماری ویروس نقص ایمنی انسان(HIV)
دمانس در سایر بیماری های مشخصی که جای دیگر طبقه بندی شده اند

زوال عقل (دمانس) نامشخص


سندرم فراموشی عضوی که بر اثر الکل و سایر مواد روان گردان ایجاد نشده است

دلیریوم که بر اثر الکل و سایر مواد روانگردان ایجاد نشده باشد
دلیریوم که در دمانس ،آنطور که شرح داده شده اضافه نشده باشد


دلیریوم که بر دمانس اضافه شده باشد
سایر دلیریوم ها
دلیریوم ،غیر اختصاصی

سایر اختلالات روانی ناشی از آسیب و کژ کاری مغزی و بیماری جسمی
توهم زدگی عضوی
اختلال کاتاتونیک عضوی
اختلال هذیانی (شبه اسکیزوفرنی عضوی)
اختلال خلقی(عاطفی)عضوی
اختلال شیدایی(مانیا)
اختلال دوقطبی عضوی
اختلال افسردگی عضوی
اختلال عاطفی مختلط عضوی
اختلال اضطرابی عضوی
اختلال تجزیه ای عضوی
اختلال بی ثباتی هیجانی (آستنیک ) عضوی
اختلال شناختی خفیف
سایر اختلالات روانی مشخص ناشی از آسیب و کژکاری مغزی یا بیماری جسمی
اختلال روانی نامشخص ناشی از آسیب و کژکاری مغزی و بیماری جسمی

اختلالات شخصیتی و رفتاری ناشی از بیماری، آسیب و کژکاری مغزی
اختلال شخصیت عضوی
سندرم (سندرم ) پس از آنسفالیت
سندرم (سندرم )پس از ضربه مغزی
سایر اختلالات شخصیت و رفتاری ناشی از بیماری ،آسیب و کژکاری مغزی
اختلال شخصیتی و رفتاری عضوی غیر اختصاصی ناشی از بیماری ،آسیب و کژکاری مغزی

اختلال روانی علامتدار یا عضوی نامشخص

اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد روانگردان
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف الکل
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد شبه افیونی
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد شبه حشیش
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف رخوتزا یا خواب آور
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف کوکائین
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف سایر محرکها از جمله کافئین
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف توهم زاها
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف تنباکو
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف حلالهای فرار
-اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف چندین دارو و مصرف سایر موارد روانگردان
مسمومیت حاد
بدون عارضه
همراه با تروما یا سایر جراحات جسمی
همراه با سایر عوارض طبی
همراه با دلیریوم
همراه با تحریفات ادراکی
همراه با اغما
همراه با تشنج
مسمومیت بیمار گون
مصرف آسیب رسان
سندرم وابستگی
فعلا در پرهیز
فعلا در پرهیز ،اما در محیط حفاظت شده
فعلا تحت رژیم جانشین یا نگاهدارنده با نظارت بالینی (وابستگی کنترل شده )
فعلا در پرهیز ،اما داروهای وقفه دهنده یا بیزاری آور دریافت می کند
فعلا ماده را مصرف میکند (وابستگی فعال)
مصرف مداوم
مصرف دوره ای (دیپسومانی)
حالت ترک
بدون عارضه
تشنج
حالت ترک همراه با دلیریوم
بدون تشنج
همراه با تشنج
اختلال روان پریشی (سایکوتیک)
شبیه اسکیزوفرنی
عمدتا هذیانی
عمدتا توهمی
عمدتا چند شکلی
عمدتا نشانه های افسردگی
عمدتا نشانه های مانیا(شیدایی)
مختلط
سندرم فراموشی
اختلال روان پریشی (سایکوتیک باقیه ای و دیر آغاز)
فلش بک(پس نگاه)
اختلال شخصیتی یا رفتاری
اختلال عاطفی باقیه ای
دمانس (دمانس)
سایر ضایعات شناختی پایا
اختلال روان پریشی (سایکوتیک) دیر آغاز
سایر اختلالات رفتاری و روانی
اختلال رفتاری و روانی نامشخص

اختلالات اسکیزوفرنی ،هذیانی و اسکیزوتایپی
اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی پارانوئید
اسکیزوفرنی کودک روانی (هبه فرنیک)
اسکیزوفرنی کاتاتونیک
اسکیزوفرنی نامتمایز
افسردگی پس از اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی باقیه ای
اسکیزوفرنی ساده
سایر انواع اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی نامشخص
برای طبقه بندی سیر اختلال می توان از رقم (نویسه) پنجمی به ترتیب زیر استفاده کرد:
مداوم
دوره ای با نقصان پیشرونده
دوره ای با نقصان پایدار
دوره ای عود کننده
فروکش ناقص
فروکش کامل
سایر
دوره مشاهده کمتر از یک سال

اختلال اسکیزوتایپی

اختلال هذیانی مداوم
اختلال هذیانی
سایر اختلالات هذیانی مداوم
اختلال هذیانی مداوم ،نامشخص

اختلالات سایکوتیک حاد و گذرا
اختلال سایکوتیک (روان پریشی ) چند شکلی (پلی مرفیک)حاد بدون نشانه های اسکیزوفرنی
اختلال سایکوتیک چند شکلی حاد همراه با نشانه های اسکیزوفرنی
اختلال سایکوتیک حاد شبه اسکیزوفرنی
سایر اختلالات سایکوتیک (روان پریشی) حاد عمدتا هذیانی
سایر اختلالات سایکوتیک حاد و گذرا
اختلالات سایکوتیک حاد و گذرا،غیر اختصاصی
برای تعیین وجود یا عدم وجود استرس حاد همراه میتوان از یک نویسه پنجم استفاده کرد:
بدون استرس حاد همراه
همراه با استرس حاد همراه

اختلال هذیانی القایی

اختلالات اسکیزوافکتیو
اختلال اسکیزوافکتیو،نوع مانیک
اختلال اسکیزوافکتیو،نوع افسرده
اختلال اسکیزوافکتیو،نوع مختلط
سایر اختلالات اسکیزوافکتیو
اختلال اسکیزوافکتیو،غیر اختصاصی

سایر اختلالات سایکوتیک (روان پریشی) غیر عضوی

سایکوز غیر عضوی نامعین

اختلالات خلقی (عاطفی)
دوره مانیا(شیدایی)
هیپومانیا(نیمه شیدایی)
مانیا بدون نشانه های سایکوز (روان پریشی )
مانیا با نشانه های سایکوز(روان پریشی )
سایر دوره های مانیا
دوره مانیا ،غیر اختصاصی

اختلال عاطفی دو قطبی
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع هیپومانیا (نیمه شیدایی)
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع هیپومانیا بدون نشانه های سایکوتیک
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع هیپومانیا با نشانه های سایکوتیک
اختلال عاطفی دوقطبی ،دوره فعلی از نوع افسردگی خفیف یا متوسط بدون علایم جسمی
با علایم جسمی
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع افسردگی شدید بدون علایم سایکوتیک(روان پریشی )
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع افسردگی شدید با علایم سایکوتیک
اختلال عاطفی دو قطبی ،دوره فعلی از نوع مختلط
اختلال عاطفی دو قطبی،فعلا در فروکش
سایر اختلالات عاطفی دوقطبی
اختلال عاطفی دو قطبی ،غیر اختصاصی

دوره افسردگی
دوره افسردگی خفیف
بدون علایم جسمی
با علایم جسمی
دوره افسردگی متوسط
بدون علایم جسمی
با علایم جسمی
دوره افسردگی بدون علایم سایکوتیک
دوره افسردگی با علایم سایکوتیک
سایر دوره های افسردگی
دوره افسردگی ،غیر اختصاصی

اختلال افسردگی عود کننده
اختلال افسردگی عود کننده ،دوره فعلی از نوع خفیف
بدون علایم جسمی
با علایم جسمی
اختلال افسردگی عود کننده ،دوره فعلی از نوع شدید بدون علایم سایکوتیک
اختلال افسردگی عود کننده،دوره فعلی از نوع شدید با علایم سایکوتیک
اختلال افسردگی عود کننده ،فعلا در فروکش
سایر اختلالات افسردگی عود کننده
اختلال افسردگی عود کننده ،غیر اختصاصی

اختلالات خلقی (عاطفی) مداوم
خلق ادواری (سیکلوتایمی)
افسرده خویی(دیس تایمی)
سایر اختلالات خلقی (عاطفی) مداوم
اختلال خلقی (عاطفی)،غیراختصاصی

سایر اختلالات خلقی (عاطفی)
سایر اختلالات خلقی (عاطفی)منفرد
دوره عاطفی مختلط
سایر اختلالات خلقی (عاطفی)عود کننده
اختلال افسردگی عود کننده گذرا
سایر اختلالات خلقی (عاطفی) معین

اختلال خلقی (عاطفی)غیر اختصاصی

اختلالات نوروتیک مرتبط با استرس و شبه جسمی
اختلالات اضطرابی پانیک (هول)
بازار هراسی (آگورافوبیا)
بدون اختلال پانیک(هول)
با اختلال پانیک(هول)
جمع هراسی
هراس های معین(مجزا)
سایر اختلالات اضطرابی هراس گونه
اختلال اضطرابی هراس گونه ،غیر اختصاصی

سایر اختلالات اضطرابی
اختلال پانیک (اضطراب حمله ای نوبه ای)
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال مختلط اضطراب و افسردگی
سایر اختلالات اضطرابی مختلط
سایر اختلالات اضطرابی معین
اختلال اضطرابی غیر اختصاصی

اختلال وسواسی – اجباری
با غلبه افکار و نشخوارهای وسواسی
با غلبه اعمال اجباری (آیین های وسواسی)
آمیزه افکار و اعمال وسواسی
سایر اختلالات وسواسی –اجباری
اختلال وسواسی –اجباری غیر اختصاصی

واکنش های مختلف به فشار روانی شدید، اختلالات انطباقی
واکنش فشار روانی حاد
اختلال فشار روانی پس از سانحه(اختلال استرس پس آسیبی)
اختلالات انطباقی
واکنش افسردگی گذرا
واکنش افسردگی طول کشیده
واکنش مختلط اضطراب و افسردگی
همراه با آشفتگی بارز و هیجانات دیگر
همراه با آشفتگی غالب رفتار
همراه با اختلال توام هیجان و رفتار
همراه با سایر نشانه های غالب مشخص
سایر واکنش ها در برابر فشار روانی شدید
واکنش به فشار روانی شدید،غیر اختصاصی

اختلالات تجزیه ای(تبدیلی)
فراموشی تجزیه ای
گریز تجزیه ای
بهت تجزیه ای
اختلالات خلسه و تسخیر
اختلالات حرکتی تجزیه ای
تشنج تجزیه ای
اختلالات تجزیه ای بی حسی و کاهش حس
اختلالات تجزیه ای (تبدیلی) مختلط
سایر اختلالات تجزیه ای (تبدیلی)
سندرم گانسر
اختلال شخصیت چند گانه
اختلالات تجزیه ای (تبدیلی) گذرا که در کودکی یا نوجوانی روی می دهند
سایر اختلالات تجزیه ای(تبدیلی) مشخص
اختلال تجزیه ای(تبدیلی) ،غیر اختصاصی
اختلالات شبه جسمی
اختلال جسمانی سازی
اختلال شبه جسمی نامتمایز
اختلال خود بیمار انگاری
اختلال شبه جسمی دستگاه خودکار
قلب و دستگاه قلبی عروقی
قسمت فوقانی دستگاه گوارش
قسمت تحتانی دستگاه گوارش
دستگاه تنفس
دستگاه ادراری تناسلی
سایر اعضا یا دستگاهها
اختلال درد شبه جسمی پایدار
سایر اختلالات شبه جسمی
اختلال شبه جسمی ،غیر اختصاصی

سایر اختلالات نوروتیک(روان نژندانه)
ضعف اعصاب
سندرم مسخ شخصیت –مسخ واقعیت
سایر اختلالات نوروتیک مشخص
اختلال نوروتیک،غیر اختصاصی

سندرمهای رفتاری مرتبط با آشفتگی های روان شناختی و عوامل جسمانی
اختلالات خوردن
بی اشتهایی عصبی
بی اشتهایی عصبی آتپیک
جوع عصبی (پر اشتهایی عصبی)
جوع عصبی آتپیک
پر خوری مربوط به سایر اختلالات روان شناختی
استفراغ مربوط به سایر اختلالات روان شناختی
سایر اختلالات خوردن
اختلال خوردن ،غیر اختصاصی

اختلالات غیر عضوی خواب
بی خوابی غیر عضوی
پر خوابی غیر عضوی
اختلال غیر عضوی برنامه خواب –بیداری
خوابگردی (سومنامبولیسم)
وحشت های خواب (وحشت های شبانه)
کابوس ها
سایر اختلالات غیر عضوی خواب
اختلال غیر عضوی خواب ،غیر اختصاصی

کژکاری جنسی که ناشی از اختلال یا بیماری عضوی نیست
کمبود یا فقدان میل جنسی
انزجار جنسی و نقصان لذت جنسی
انزجار جنسی
نقصان لذت جنسی
نقص پاسخ تناسلی
کژکاری ارگاسمی
انزال زودرس
واژینیسموس غیر عضوی
مقاربت دردناک غیر عضوی
سائق جنسی افراطی
سایر کژکاری های جنسی که ناشی از اختلال یا بیماری عضوی نیستند
کژکاری جنسی غیر اختصاصی که ناشی از اختلال یا بیماری عضوی نیست

اختلالات روانی و رفتاری مربوط به دوره پس از زایمان که جای دیگر طبقه بندی نشده اند
اختلالات رفتاری و روانی خفیف مربوط به دوره پس از زایمان که جای دیگر طبقه بندی نشده اند
اختلالات رفتاری و روانی شدید مربوط به دوره پس از زایمان که جای دیگر طبقه بندی نشده اند
سایراختلالات رفتاری و روانی مربوط به دوره پس از زایمان که جای دیگر طبقه بندی نشده اند
اختلال روانی پسازایمانی ،غیر اختصاصی

عوامل روان شناختی و رفتاری مربوط به اختلالات و بیماریهای که جای دیگر طبقه بندی نشده اند

سوء مصرف مواد غیر اعتیادآور
داروهای ضد افسردگی
ملین ها
ضد دردها
آنتی اسیدها
ویتامین ها
استروئید یا هورمون ها
داروهای گیاهی یا محلی
سایر موادی که وابستگی ایجاد نمی کنند
غیر اختصاصی

سندرمهای رفتاری نامشخص مربوط به اختلالات روان شناختی و عوامل جسمانی

اختلالات شخصیتی و رفتاری بزرگسالان
اختلالات اختصاصی شخصیت
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت مردم ستیز (Dissocial)
اختلال شخصیت دارای بی ثباتی هیجانی
نوع تکانشی
نوع مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت وسواسی (Anankastic)
اختلال شخصیت اضطرابی (دوری گزین)
اختلال شخصیت وابسته
سایر اختلالات شخصیت معین
اختلال نامشخص شخصیت

اختلالات شخصیت مختلط و سایر اختلالات شخصیت
اختلالات شخصیت مختلط
تغییرهای مشکل زای شخصیت

تغییرات پایدار شخصیت که قابل انتساب به صدمه و بیماری مغز نیست
تغییر پایدار شخصیت پس از یک تجربه فاجعه آمیز
تغییر پایدار شخصیت به دنبال بیماری روان پزشکی
سایر تغییرات پایدار شخصیت
تغییر پایدار غیر اختصاصی شخصیت

اختلالات عادت و تکانه
قمار بازی بیمار گون
اتش افروزی بیمار گون (پیرو مانی)(جنون اتش افروزی)
دزدی بیمار گون (کلپتومانی) (جنون دزدی)
وسواس کندن مو
سایر اختلالات عادت و تکانه
اختلال نامشخص عادت و تکانه

اختلالات هویت جنسی
نارضایتی جنسی
مبدل پوشی دو نقشی
اختلال هویت جنسی کودکان
سایر اختلالات هویت جنسی
اختلال هویت جنسی غیر اختصاصی

اختلالات رجحان جنسی
یادگار خواهی
یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی
عورت نمایی(نمایشگری)
تماشاگری جنسی
بچه بازی
آزار گری –آزار خواهی
اختلالات متعدد رجحان جنسی
سایر اختلالات رجحان جنسی
اختلال رجحان جنسی نامشخص

اختلالات روانی و رفتاری مربوط به رشد و گرایش جنسی
اختلال بالیدگی جنسی
گرایش جنسی خود –ناهمخوان
اختلال رابطه جنسی
سایر اختلالات رشد روانی جنسی
اختلال رشد روانی جنسی ،غیر اختصاصی
برای نشان دادن همراهی موارد زیر میتوان از یک نویسه پنجم استفاده کرد:
دگر جنس گرایی
همجنس گرایی
دو جنس گرایی
سایر ،از جمله پیش از بلوغ

سایر اختلالات شخصیت و رفتار بالغین
شاخ و برگ دادن به نشانه های جسمانی به دلایل روان شناختی
تولید یا تقلید تعمدی نشانه ها یا ناتوانی های جسمی یا روانی (اختلال ساختگی )
سایر اختلالات مشخص رفتار و شخصیت بالغ

اختلال نامشخص رفتار و شخصیت بالغ

عقب ماندگی (کم توانی ) ذهنی
عقب ماندگی ذهنی خفیف
عقب ماندگی ذهنی متوسط
عقب ماندگی ذهنی شدید
عقب ماندگی ذهنی عمیق
سایر موارد عقب ماندگی ذهنی
عقب ماندگی ذهنی غیر اختصاصی
برای مشخص کردن گستره تخریب رفتاری همراه ،می توان از یک نویسه چهارم استفاده کرد:
فقدان تخریب رفتاری یا تخریب رفتاری حداقل
تخریب چشمگیر رفتار که مستلزم توجه یا درمان است
سایر تخریب های رفتاری
بدون اشاره به تخریب رفتار

اختلالات رشد و روان شناختی

اختلالات اختصاصی رشد تکلم و زبان
اختلال تکلم اختصاصی تلفظ
اختلال زبان بیانی
اختلال زبان دریافتی
زبانپریشی اکتسابی همراه با صرع (سندرم لاندو-کلفنر)
سایر اختلالات رشد تکلم و زبان
اختلال نامشخص رشد زبان و تکلم

اختلالات اختصاصی رشد مهارت های تحصیلی
اختلال اختصاصی خواندن
اختلال اختصاصی هجی کردن
اختلال اختصاصی مهارت های حساب
اختلال اختصاصی تحصیلی
سایر اختلالات رشدی مهارت های تحصیلی
اختلال رشدی مهارت های تحصیلی ،غیر اختصاصی
اختلال اختصاصی رشد کارکرد حرکتی
اختلالات مختلط اختصاصی رشد
اختلالات فراگیر رشد
در خود ماندگی کودکی
در خود ماندگی غیر عادی (آتیپیک)
سندرم رت
سایر اختلالات فروپاشنده دوران کودکی
اختلال پر تحرکی همراه با عقب ماندگی ذهنی و حرکات قالبی
سندرم آسپرگر
سایر اختلالات فراگیر رشد
اختلال فراگیر رشد ، نامتمایز

سایر اختلالات رشد روانی

اختلال غیر اختصاصی رشد روانی

اختلالات رفتاری و هیجانی که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند
اختلالات پر جنبی (هیپرکینتیک)
اختلال فعالیت و توجه
اختلال رفتار هیپرکینتیک (پرجنبی )
سایر اختلالات پر جنبی (هیپرکینتیک)
اختلال پر جنبی ،غیر اختصاصی

اختلالات سلوک
اختلال سلوک محدود به شرایط خانوادگی
اختلال سلوک غیر اجتماعی
اختلال سلوک اجتماعی
اختلا ل نافرمانی مقابله جویانه
سایر اختلالات سلوک
اختلال سلوک غیر اختصاصی

اختلالات مختلط سلوک و هیجان
اختلال سلوک افسرده
سایر اختلالات سلوک و هیجان
اختلال مختلط سلوک و هیجان ،غیر اختصاصی

اختلالات هیجانی که شروع آنها منحصرا در دوران کودکی است
اختلال اضطراب جدایی در دوران کودکی
اختلال اضطراب هراسی در دوران کودکی
اختلال اضطراب اجتماعی در دوران کودکی
اختلال رقابت با همشیرها
سایر اختلالات هیجانی دوران کودکی
اختلال هیجان دوران کودکی ،غیر اختصاصی

اختلالات کارکرد اجتماعی که منحصرا در دوران کودکی شروع می شوند
گنگی انتخابی
اختلال دلبستگی واکنشی دوران کودکی
اختلال دلبستگی مهار گسیخته دوران کودکی
سایر اختلالات کارکرد اجتماعی دوران کودکی
اختلالات کارکرد اجتماعی دوران کودکی ،غیر اختصاصی

اختلالات تیک
اختلال تیک گذرا
اختلال تیک حرکتی یا صوتی مزمن
اختلال مختلط تیک صوتی و حرکتی متعدد
سایر اختلالات تیک
اختلال تیک ،غیر اختصاصی

سایر اختلالات رفتاری و هیجانی که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند
بی اختیاری ادرار غیر عضوی
بی اختیاری مدفوع غیر عضوی
اختلال تغذیه شیر خوارگی و کودکی
هرزه خواری شیر خواری و دوران کودکی
اختلالات حرکات قالبی
لکنت زبان
بریده گویی
سایر اختلالات رفتاری و هیجانی که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند
اختلالات هیجانی و رفتاری نامشخص که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند

اختلال روانی غیر اختصاصی