نظرسنجی
بين 10 بيماري که بيشترين بار را به جامعه وارد ميکند چند تاي آنها از دسته اختلالات روانپزشکي هستند و ترتيب آن در کشور ما چگونه است؟
پنج تا از ده بيماري :افسردگي ،اعتياد،ساير بيماريهاي روانپزشکي مثل اضطراب ،وسواس و پانيک،اختلالات رفتاري ،بيخوابي
پنج تا از ده بيماري :اعتياد ،بيخوابي ،افسردگي ،اختلالات رفتاري،اختلالات شناختي
سه تا از ده بيماري: اعتياد ،افسردگي،بيخوابي
چهار تا از ده بيماري :اضطراب ،افسردگي ،اعتياد،بيخوابي

بار بیماری، مقدار فشاریست که در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد میشود و سلامت آنرا مورد تهدید قرار میدهد. مقدار این بار که برابر مجموع سالهای از دست رفته عمر به علت بیماری و سالهای از دست رفته عمر به علت ناتوانی است ،با تحقیقات علمی محاسبه شده . با این تعریف از شما می خواهم که در مسابقه نظر سنجی ما شرکت نمایید.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: